Ми раді вітати Вас на нашому сайті. Тут Ви зможете дізнатись про основні соціально-економічні та суспільно-політичні події в житті району, ознайомитися з інформацією про діяльність районної державної адміністрації. Сподіваємось, що наш сайт стане для Вас корисним і цікавим!

  
 Про райдержадміністрацію:: «Відділ молоді та спорту»::

 

Начальник відділу - МАНДРИК АНДРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Телефон: (03257) 22157
адреса: 80000, м.Сокаль, вул.Стуса,41. Відділ молоді та спорту Сокальської районної державної адміністрації Львівської області (надалі – відділ) є структурним підрозділом районної державної адміністрації, який підпорядковується голові районної державної адміністрації, обласному управлінню молоді та спорту і Міністерству молоді та спорту України.
2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, актами відповідних органів виконавчої влади, наказами Міністерства молоді та спорту України, а також цим положенням.
3. Основними завданнями відділу є:
- забезпечення реалізації на території Сокальського району державної політики стосовно дітей, молоді, жінок і сімей, а також у сфері фізичної культури і спорту;
- розроблення регіональних комплексних і цільових програм та здійснення заходів, спрямованих на забезпечення соціального та правового захисту дітей та молоді, їхнього оздоровлення та відпочинку, покращення становища багатодітних сімей, попередження насильства в сім’ї, забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків, протидії торгівлі людьми, розвитку фізичної культури і спорту;
- сприяння діяльності дитячих, молодіжних, жіночих, фізкультурно – спортивних та інших громадських організацій;
- забезпечення підготовки та проведення спортивних заходів, навчально – тренувальних зборів, заходів щодо участі спортсменів у спортивних змаганнях різних рівнів;
- забезпечення фізичного виховання і фізкультурно – оздоровчої діяльності у навчально – виховній, виробничій та соціально – побутовій сферах на принципах пріоритету оздоровчої спрямованості, використання сучасних засобів і форм розвитку фізичної культури населення;
- організація проведення фестивалів, конкурсів та інших заходів серед широких верств населення, підготовка та ефективне використання кадрів у сфері фізичної культури та спорту, забезпечення пропаганди здорового способу життя, сприяння розвиткові олімпійського та параолімпійського руху;
- координація діяльності установ і зацікавлених організацій в кооперуванні коштів, спрямованих на реалізацію дитячих, молодіжних, жіночих та фізкультурно – спортивних програм;
- розроблення заходів щодо зміцнення матеріальної бази дитячих, молодіжних, жіночих організацій та спортивно – технічної бази фізкультурних осередків, клубів, утримання її в належному стані, залучення до цієї роботи інвесторів;
- розширення міжнародного співробітництва в діяльності дитячих, молодіжних, жіночих та фізкультурно – спортивних організацій.
4. Відділ відповідно до покладених на нього завдань:
1) координує свою роботу із структурними підрозділами районної державної адміністрації, відповідними органами місцевого самоврядування, а також з підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності, об’єднаннями громадян;
2) забезпечує:
- формування районних календарних планів дитячих,молодіжних заходів, навчально – тренувальних зборів, спортивних та фізкультурно – оздоровчих заходів відповідно до Єдиних календарних планів дитячих, молодіжних та спортивних заходів області та України;
- проведення заходів, затверджених календарними планами дитячих, молодіжних, спортивних та фізкультурно – оздоровчих заходів у межах коштів, передбачених в кошторисі;
- спільно з відділом освіти – організацію виховної та патріотичної роботи з учнями з фізичного виховання і проведення фізкультурно – оздоровчої діяльності у навчально – виховній сфері на принципах індивідуального підходу, пріоритету оздоровчої спрямованості, широкого використання різноманітних засобів і форм у вихованні та фізичному вдосконаленні учнівської молоді;
3) спільно з органами місцевого самоврядування:
- вдосконалює форми і методи виховної, патріотичної та фізкультурно – оздоровчої роботи у виробничій, соціально – побутовій сферах з метою залучення до занять фізичною культурою і спортом широких верств населення;
- перевіряє разом з іншими структурними підрозділами Сокальської райдержадміністрації стан роботи з дітьми, молоддю, з фізичної культури і спорту в навчальних та позашкільних закладах, а також на підприємствах, в установах та організаціях усіх форм власності;
- забезпечує збереження існуючої мережі фізкультурно – оздоровчих клубів, секцій, груп та сприяє створенню нових форм оздоровлення населення, розвитку самодіяльного спорту;
- координує діяльність підприємств, установ, організацій усіх форм власності, зацікавлених у розвитку фізичної культури і спорту, та здійснює роботу із залучення позабюджетних коштів на реалізацію молодіжних програм та заходів, спрямованих на розвиток фізичної культури і спорту;
- бере участь у розробленні та впровадженні заходів щодо створення та зміцнення матеріально – технічної бази об’єктів і споруд спортивного призначення в районі;
4) здійснює контроль за станом і розвитком фізичної культури і спорту, використанням фінансових і матеріальних ресурсів, що виділяються з відповідних бюджетів на реалізацію дитячих, молодіжних програм та заходів, спрямованих на розвиток фізичної культури і спорту в регіоні згідно чинного законодавства;
5) визначає, узагальнює та поширює передовий досвід патріотичного виховання дітей, молоді та у сфері фізичної культури і спорту;
6) здійснює в установленому порядку інформаційно – пропагандистську та видавничу діяльність з питань молодіжної політики, фізичної культури і спорту, сприяє розвиткові спортивної преси, підтримує видавництва, які випускають літературу фізкультурно – оздоровчої та спортивної спрямованості, заохочує їх до співпраці;
7) веде облік роботи, проведеної у сфері фізичної культури і спорту, реєструє спортивні районні рекорди та досягнення;
8) порушує в установленому порядку клопотання про нагородження спортсменів, тренерів, меценатів та фахівців фізичної культури і спорту;4
9) спільно з органами місцевого самоврядування та відділом освіти створює належні умови для ефективного оздоровлення дітей та молоді;
10) вживає заходів до забезпечення соціального захисту дітей, молоді, жінок та спортсменів, тренерів, фахівців у сфері фізичної культури і спорту;
11) комплектує склад збірних команд району з видів спорту та забезпечує організацію підготовки та участі спортсменів у змаганнях всіх рівнів;
12) залучає до розв’язання актуальних проблем дитячого,молодіжного та фізкультурно – спортивного руху органи місцевого самоврядування, структурні підрозділи районної державної адміністрації, громадські об’єднання фізкультурно – оздоровчої та спортивної спрямованості, добровільні спортивні товариства;
13) надає в установленому порядку осередкам (філіям, відділенням національних спортивних федерацій, районним громадським об’єднанням фізкультурно – оздоровчої та спортивної спрямованості або їхнім об’єднанням – членам спортивних федерацій) статус районної спортивної федерації, веде облік та реєстр зазначених організацій;
14) веде облік суб’єктів підприємницької діяльності, які надають послуги населенню у сфері фізичної культури і спорту;
15) організовує роботу з підготовки спортивних резервів, координує розвиток мережі дитячо – юнацьких спортивних шкіл,фізкультурно – спортивних клубів, забезпечує та контролює організацію навчально – тренувального процесу;
16) координує та надає методичну допомогу в організації навчально – тренувального процесу та виховної роботи збірним командам району та фізкультурно – спортивним клубам;
17) бере участь та в межах своєї компетенції розширює міжнародні контакти, укладає договори та забезпечує їх реалізацію, координує участь дитячих, молодіжних, жіночих організацій, спортсменів, тренерів та команд у міжнародних взаємообмінах делегаціями;
18) в установленому порядку здійснює фінансування підприємств, установ та організацій, що належать до сфери відділу районної державної адміністрації, забезпечує контроль за станом їх фінансової та виконавської дисципліни, веденням обліку та звітності;
19) подає пропозиції щодо застосування дисциплінарних стягнень (дискваліфікація спортсменів, позбавлення кваліфікаційних і почесних спортивних звань та прав на провадження тренерської, суддівської діяльності) до спортсменів, тренерів та інших працівників сфери фізичної культури та спорту за порушення правил змагань, умов договорів (контрактів), а також за дії, що гальмують розвиток спорту;
20) забезпечує своєчасний розгляд у встановленому порядку заяв, звернень і скарг громадян та вживає заходів для усунення причин, що їх породжують;
21) здійснює інші функції, пов’язані з виконанням покладених на
районну державну адміністрацію завдань з питань молодіжної, сімейної політики та фізичної культури і спорту.
5. Відділ має право:
- одержувати в установленому порядку від місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій інші матеріали, а від місцевих органів державної статистики – безплатно статистичні дані, необхідні для виконання покладених на нього завдань;
- залучати спеціалістів інших підрозділів районної державної адміністрації, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції;
- здійснювати фінансування дитячих, молодіжних програм і проектів, а також у сфері фізичної культури і спорту, надавати фінансову допомогу дитячим,молодіжним, жіночим організаціям, спортивно – оздоровчим клубам, секціям;
- скликати в установленому порядку конференції, наради, семінари з питань, що належать до компетенції відділу;
- створювати творчі тимчасові оргкомітети, групи, комісії по підготовці молодіжних програм, проектів та спортивних заходів;
6. Відділ очолює начальник, якого призначає на посаду і звільняє з посади голова районної державної адміністрації за погодженням з обласним управлінням молоді та спорту.
7. Начальник відділу:
- здійснює керівництво діяльністю відділу, несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань, визначає ступінь відповідальності працівника відділу та працівників підпорядкованих відділу установ;
- розпоряджається коштами у межах асигнувань, передбачених у відповідних бюджетах на розвиток фізичної культури і спорту, і несе персональну відповідальність за їх цільове використання;
- призначає на посаду та звільняє з посади працівників установ, що підпорядковані відділу районної державної адміністрації;
- видає в межах своєї компетенції накази, організовує і контролює їх виконання.
Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції відділу, в ньому може створюватися колегія у складі начальника відділу (голова колегії). До складу колегії можуть входити керівники структурних підрозділів районної державної адміністрації, керівники дитячих, молодіжних, жіночих та фізкультурно – спортивних організацій, об’єднань громадян та засобів масової інформації.
Склад колегії затверджує голова районної державної адміністрації за поданням начальника відділу.
Рішення колегії затверджуються наказами начальника відділу.
Для розгляду рекомендацій і пропозицій щодо основних напрямків діяльності відділу, вирішення найважливіших питань державної політики стосовно дітей, молоді, жінок і сімей, а також у сфері фізичної культури і спорту у відділі можуть утворюватись дорадчі органи.
Склад дорадчих органів та положення про них затверджує начальник відділу.
Відділ утримується за рахунок коштів державного та районного бюджету.
Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників затверджує голова райдержадміністрації.
Структуру та штатний розпис відділу затверджує голова райдержадміністрації у межах граничної чисельності і фонду оплати праці працівників відділу.
Відділ є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням.
Повне найменування відділу: відділ молоді та спорту Сокальської районної державної адміністрації Львівської області.
Скорочене найменування: відділ молоді та спорту Сокальської РДА.


Останні новини:


16.07.2019
Заходи з профорієнтації та патріотичного виховання молоді  10.06.2019
Всеукраїнський турнір з футболу 15.05.2019
«Запобігання булінгу і насильству в школі»  13.05.2019
В Сокалі відкрився футбольний сезон 05.04.2019
Сокальський район вкотре став переможцем серед районів області в спортивних іграх Львівщини та ветеранів спорту 


 

   

Корисні посиланняПлакати


Сокальський район

розташований на крайній півночі Львівської області, межуючи на півночі з Іваничівським та на північному сході з Горохівським районами Волинської обл., на сході з Радехівським, на південному сході з Кам'янко-Бузьким та на півдні з Жовківським районами Львівської області. На заході Сокальський район межує із Люблінським воєводством Республіки Польща.


Контакти: Сокальська РДА, 80000, м.Сокаль, вул.А.Шептицького, 26, тел.(03257) 720-10, E-mail: sokalrda@loda.gov.ua

Що цікавого в районі:

Не знаєте, що таке сучасна бібліотека? Тоді Вам до нас! Переконайтеся, що модернізовані книгозбірні надають цілу низку нових послуг, підлаштованих під потреби користувачів. дізнатися більше