Ми раді вітати Вас на нашому сайті. Тут Ви зможете дізнатись про основні соціально-економічні та суспільно-політичні події в житті району, ознайомитися з інформацією про діяльність районної державної адміністрації. Сподіваємось, що наш сайт стане для Вас корисним і цікавим!

  
 Про райдержадміністрацію:: :: Відділ економічного розвитку, інвестицій, торгівлі та промисловості :


Начальник відділу - ЛАГОДА НАТАЛІЯ ПАВЛІВНА
тел. 03(257) - 7-20-47
адреса: 80000, м.Сокаль, вул.А.Шептицького,261. Відділ економічного розвитку, інвестицій, торгівлі та промисловості райдержадміністрації (далі – Відділ) є структурним підрозділом районної державної адміністрації.
2. Відділ економічного розвитку, інвестицій, торгівлі та промисловості райдержадміністрації є підзвітним і підконтрольним голові районної держадміністрації, профільному заступнику, Департаменту економічного розвитку, інвестицій, торгівлі та промисловості обласної державної адміністрації.
3. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства економіки та торгівлі України, розпорядженнями голови обласної, районної держадміністрацій, а також цим Положенням.
4. Основними завданнями відділу економічного розвитку, інвестицій, торгівлі та промисловості є реалізація державної політики у сфері економічного і соціального розвитку України.
5. Відділ відповідно до визначених повноважень виконує такі завдання:
1) аналізує стан і тенденції економічного і соціального розвитку району, бере участь у визначенні його пріоритетів, розробленні напрямів інвестиційної політики та готує пропозиції з цих питань;
2) виконує роботи з прогнозування економічного та соціального розвитку району та підготовки його програм;
3) бере участь у розробленні проектів регіональних і міжрегіональних програм та їх реалізації;
4) бере участь у складанні необхідних для роботи балансів (фінансових, грошових доходів і витрат населення, ринку праці та розвитку трудових ресурсів, промислової продукції та вдосконалення порядку регулювання цін);
5) аналізує надходження податків, зборів та інших обов'язкових платежів до бюджету.
6) сприяє створенню інфраструктури підтримки регіонального розвитку, умов для рівноправного розвитку всіх форм господарювання та підприємництва на території району, надає консультаційну, інформаційну та іншу допомогу суб'єктам підприємницької діяльності;
7) сприяє впровадженню нових технологій, підвищенню технічного рівня виробництва та якості продукції;
8) розробляє пропозиції стосовно обсягів продукції (робіт, послуг), що підлягає поставці для державних потреб, а також обсягів продукції (робіт, послуг) для потреб території.
9)бере участь разом з іншими структурними підрозділами районної держадміністрації у реалізації державної зовнішньоекономічної політики;
10) проводить в установленому порядку, у межах своєї компетенції, переговори з офіційними представниками іноземних країн, акредитованих в Україні;
11) забезпечує в межах своїх повноважень захист економічних прав і законних інтересів суб'єктів господарювання;
12)організовує разом з іншими структурними підрозділами райдержадміністрації участь підприємств, установ та організацій району у виставково - ярмаркових заходах;
13) розробляє та організовує реалізацію заходів, спрямованих на нарощування інвестиційних ресурсів, створення сприятливого інвестиційного клімату в районі;
14) аналізує стан і бере участь у межах компетенції в розробленні пропозицій щодо розвитку споживчого ринку, ринку побутових послуг і створення їх інфраструктури, покращення організації та якості обслуговування населення підприємствами торгівлі, громадського харчування та побуту;
15) проводить аналіз результатів фінансово - господарської діяльності підприємств;
16) здійснює реалізацію заходів з проведення інвентаризації об’єктів державної власності для наповнення відповідного реєстру;
17) здійснює координацію роботи реєстраційного та дозвільного "єдиних вікон" для суб'єктів підприємницької діяльності;
18) аналізує стан і тенденції розвитку малого і середнього підприємництва в районі, бере участь у визначенні його пріоритетів;
19) розробляє разом з іншими службами та громадськими організаціями Регіональну програму розвитку малого та середнього підприємництва у Сокальському районі, сприяє її виконанню;
20) організовує проведення аналізу ефективності заходів з реалізації Програми розвитку малого та середнього підприємництва, а також реалізації єдиної державної регуляторної політики у сфері підприємництва.
21) розробляє пропозиції щодо фінансово-економічного обґрунтування обсягів закупівлі товарів, робіт і послуг для державних потреб за рахунок коштів державного бюджету;
22) бере участь у здійсненні заходів щодо координації закупівель товарів, робіт і послуг за рахунок коштів місцевого бюджету;
23) бере участь у реалізації інвестиційних проектів за рахунок коштів регіонального розвитку у Львівській області, та мікропроектів Програми розвитку ООН ”Місцевий розвиток, орієнтований на громаду”;
24) сприяє створенню належних умов, спрямованих на розвиток та організацію міжрегіонального та прикордонного співробітництва.
25) представляє у межах наданих йому повноважень інтереси районної державної адміністрації у відносинах з відповідними органами суб'єктів або адміністративно-територіальних утворень іноземних держав, а також з міжнародними організаціями.
26) бере участь у здійсненні заходів з мобілізаційної підготовки та мобілізації;
27) розглядає і реагує в межах своєї компетенції на запити народних депутатів України, депутатів обласної ради, листи, заяви і скарги громадян;
28) організовує та надає консультаційну, інформаційну та методичну допомогу органам місцевого самоврядування, суб’єктам підприємницької діяльності, фізичним особам з питань, що належать до компетенції відділу;
29) виконує інші функції, пов'язані з виконанням покладених на нього завдань.
6. Відділ для здійснення повноважень та виконання завдань, що визначені, має право:
1) одержувати в установленому порядку від структурних підрозділів районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій інформацію, документи, інші матеріали, а від місцевих органів державної статистики безоплатно статистичні дані, необхідні для виконання покладених на нього завдань;
2) залучати спеціалістів інших підрозділів районної державної адміністрації, підприємств, установ і організацій, об'єднань громадян (за погодженням з їхніми керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції;
3) брати участь у роботі засідань колегії райдержадміністрації, органів місцевого самоврядування та їх виконавчих комітетів, а також у нарадах і семінарах, що проводяться цими органами;
4) користуватись в установленому порядку інформаціними базами органів виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій, іншими технічними засобами. 6) надавати голові райдержадміністрації пропозиції, проекти розпоряджень, доручень з питань, що входять до його компетенції;
5) скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції.
7. Відділ в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами, апаратом райдержадміністрації, органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.
8. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади головою райдержадміністрації згідно із законодавством про державну службу за погодженням з Департаментом економічного розвитку, інвестицій, торгівлі та промисловості облдержадміністрації.
9. Начальник відділу:
1) здійснює керівництво діяльністю відділу, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності;
2) подає на затвердження голові райдержадміністра положення про відділ;
3) затверджує посадові інструкції працівників та розподіляє обов'язки між ними;
4) входить до складу колегії райдержадміністрації;
5) представляє інтереси відділу у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами райдерадміністрації,іншими центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами установами та організаціями — за дорученням керівництва районної державної адміністрації;
6) видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням;
7) подає на затвердження голови держадміністрації проекти кошторису та штатного розпису відділу в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників;
8) здійснює добір кадрів;
9) подає голові держадміністрації пропозиції щодо призначення на посаду та звільнення з посади у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців відділу, присвоєння їм рангів державних службовців, їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;
10) проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень відділу;
11) забезпечує дотримання працівниками відділу правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни.
10. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників відділу визначає голова районної державної адміністрації в межах бюджетних призначень.
11. У структурі відділу передбачені посади головних спеціалістів.
12. Начальник та працівники відділу несуть відповідальність в межах своєї компетенції за виконання покладених на них обов’язків.
13. Кошторис і штатний розпис відділу затверджує голова районної державної адміністрації після експертизи, проведеної фінансовим управлінням районної державної адміністрації.

Останні новини:


12.06.2019
На Львівщині відновили виплату зарплати шахтарям 10.06.2019
Львівська ОДА звернулась до Ради національної безпеки і оборони України для комплексного вирішення проблем вугільної галузі 23.05.2019
До уваги суб`єктів підприємницької діяльності малого бізнесу та підприємців-учасників АТО (ООС).  22.05.2019
На Сокальщині триває робота з легалізації заробітної плати та погашення заборгованості по сплаті ЄСВ суб’єктами господарювання. 27.03.2019
Зустріч суб’єктів господарювання деревообробної галузі 


 

   

Корисні посиланняПлакати


Сокальський район

розташований на крайній півночі Львівської області, межуючи на півночі з Іваничівським та на північному сході з Горохівським районами Волинської обл., на сході з Радехівським, на південному сході з Кам'янко-Бузьким та на півдні з Жовківським районами Львівської області. На заході Сокальський район межує із Люблінським воєводством Республіки Польща.


Контакти: Сокальська РДА, 80000, м.Сокаль, вул.А.Шептицького, 26, тел.(03257) 720-10, E-mail: sokalrda@loda.gov.ua

Що цікавого в районі:

Не знаєте, що таке сучасна бібліотека? Тоді Вам до нас! Переконайтеся, що модернізовані книгозбірні надають цілу низку нових послуг, підлаштованих під потреби користувачів. дізнатися більше