Ми раді вітати Вас на нашому сайті. Тут Ви зможете дізнатись про основні соціально-економічні та суспільно-політичні події в житті району, ознайомитися з інформацією про діяльність районної державної адміністрації. Сподіваємось, що наш сайт стане для Вас корисним і цікавим!

  
 Про райдержадміністрацію:: «Відділ агропромислового розвитку»::

 

Начальник відділу - КОХАНЧУК ОЛЕГ МИХАЙЛОВИЧ

Телефон: (03257) 72106
адреса: 80000, м.Сокаль, вул.Тартаківська,7    1. Відділ агропромислового розвитку Сокальської районної державної адміністрації (далі- відділ) утворюється головою районної державної адміністрації, входить до її складу і в межах Сокальського району забезпечує виконання покладених на відділ завдань.
    2.Відділ підпорядковується голові районної державної адміністрації, а також підзвітний і підконтрольний Департаменту агропромислового розвитку Львівської обласної державної адміністрації.
    3. Відділ агропромислового розвитку у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями голови обласної, районної державних адміністрацій, а також цим Положенням.
    4. Відділ – структурний підрозділ районної державної адміністрації.
    5.Основними завданнями відділу є:
    1) участь у реалізації державної аграрної та соціальної політики на селі, проведення аналізу тенденцій і прогнозування процесу галузей агропромислового виробництва і сільських територій;
    2) створення належних умов для організації виробництва і збуту сільськогосподарської продукції та продовольства, сприяння розвитку ринкової інфраструктури, а також проведення моніторингу агропродовольчого ринку;
    3) участь в межах своїх повноважень у здійсненні заходів з питань збереження, відтворення та раціонального використання земельних , водних та інших природних ресурсів.
    6. Відділ відповідно до покладених на нього завдань:
    1) організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та здійснює контроль за їх реалізацією;
    2) забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;
    3) здійснює державний контроль за дотриманням підприємствами, установами та організаціями правил, норм, стандартів у межах визначених повноважень;
    5) аналізує стан та тенденції соціально-економічного і культурного розвитку у відповідній галузі у межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці та вживає заходів до усунення недоліків;
    6) бере участь у підготовці пропозицій до проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку районної державної адміністрації;
    7) вносить пропозиції щодо проекту районного бюджету;
    8) забезпечує ефективне і цільове використання відповідних бюджетних коштів;
    9) бере участь у підготовці заходів щодо регіонального розвитку;
    10) розробляє проекти розпоряджень голови районної державної адміністрації, у визначених законом випадках - проекти нормативно-правових актів з питань реалізації галузевих повноважень;
    11) бере участь у погодженні проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади;
    12) бере участь у розробленні проектів розпоряджень голови районної державної адміністрації, проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи;
    13) бере участь у підготовці звітів голови районної державної адміністрації для їх розгляду на сесії районної ради;
    14) готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові районної державної адміністрації;
    15) забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;
    16) готує (бере участь у підготовці) проекти угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень;
    17) розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян;
    18) опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад;
    19) забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої він є;
    20) постійно інформує населення про стан здійснення визначених законом повноважень;
    21) надає методичну допомогу з питань здійснення наданих їм законом повноважень органів виконавчої влади;
    22) здійснює повноваження, делеговані органами місцевого самоврядування;
    23) забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки;
    24) організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;
    25) бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів);
    26) забезпечує захист персональних даних;
    27) здійснює передбачені законом галузеві повноваження;
    28) здійснює інші передбачені законом повноваження.
    7. Відділ має право:
    1) одержувати в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;
    2) залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об’єднань (за згодою);
    3) вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи районної державної адміністрації у відповідній галузі;
    4) користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами;
    5) скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та конференції з питань, що належать до їх компетенції.
    8. Відділ агропромислового розвитку в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами, апаратом районної державної адміністації, органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.
    9. Відділ агропромислового розвитку очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади головою районної державної адміністрації згідно із законодавством про державну службу, за погодженням із заступником голови обласної державної адміністрації та директором Департаменту агропромислового розвитку обласної державної адміністрації в установленому законодавством порядку.
    10. Начальник відділу:
    1) здійснює керівництво діяльністю відділу, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці у підрозділі;
    2) подає на затвердження голові районної державної адміністрації положення про відділ агропромислового розвитку;
    3) затверджує посадові інструкції працівників відділу та розподіляє обов’язки між ними;
    4) планує роботу відділу, вносить пропозиції щодо формування планів роботи районної державної адміністрації;
    5) вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи відділу;
    6) звітує перед головою районної державної адміністрації про виконання покладених на відділ завдань та затверджених планів роботи;
    7) може входити до складу колегії районної державної адміністрації;
    8) вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії питань, що належать до компетенції відділу, та розробляє проекти відповідних рішень;
    9) може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;
    10) представляє інтереси управління у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації, з міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями - за дорученням керівництва районної державної адміністрації;
    11) видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням.
    12) подає на затвердження голови районної державної адміністрації проекти кошторису та штатного розпису відділу агропромислового розвитку в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників;
    13) розпоряджається коштами у межах затвердженого головою районної державної адміністрації кошторису відділу;
    14) здійснює добір кадрів;
    15) організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців відділу агропромислового розвитку;
    16) подає голові районної державної адміністрації пропозиції щодо:
    призначення на посаду та звільнення з посади у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців відділу, присвоєння їм рангів державних службовців, їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;
    прийняття на роботу та звільнення з роботи у порядку, передбаченому законодавством про працю, працівників відділу, які не є державними службовцями, їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;
    17) проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень відділу агропромислового розвитку;
    18) забезпечує дотримання працівниками відділу правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;
    19) здійснює інші повноваження, визначені законом.
    11. Накази керівника відділу, що суперечать Конституції та законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, можуть бути скасовані головою районної державної адміністрації, відповідним міністерством, іншим центральним органом виконавчої влади, або керівником відповідного структурного підрозділу районної держадміністрації вищого рівня.
    12. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників відділу визначає голова районної державної адміністрації у межах відповідних бюджетних призначень;
    13. Штатний розпис та кошторис відділу затверджує голова районної державної адміністрації за пропозиціями керівника відділу після проведення їх експертизи районним фінансовим управлінням.
    14. Відділ є юридичною особою публічного права, має самостійний баланс, рахунки в органах Казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки.
    15.Відділ агропромислового розвитку Сокальської районної державної адміністрації є правонаступником управління агропромислового розвитку Сокальської районної державної адміністрації.

Про сільське господарство району

Останні новини:


23.01.2019
До уваги агровиробників району 16.01.2019
Спеціальна дотація за утримання молодняка ВРХ 12.12.2018
Сільськогосподарським виробникам розповіли про аграрні розписки  10.12.2018
На Львівщині проводиться вакцинація проти сказу  21.11.2018
В райдержадміністрації обговорили зміни в земельному законодавстві 


 

   

Корисні посиланняПлакати


Сокальський район

розташований на крайній півночі Львівської області, межуючи на півночі з Іваничівським та на північному сході з Горохівським районами Волинської обл., на сході з Радехівським, на південному сході з Кам'янко-Бузьким та на півдні з Жовківським районами Львівської області. На заході Сокальський район межує із Люблінським воєводством Республіки Польща.


Контакти: Сокальська РДА, 80000, м.Сокаль, вул.А.Шептицького, 26, тел.(03257) 720-10, E-mail: sokalrda@loda.gov.ua

Що цікавого в районі:

Не знаєте, що таке сучасна бібліотека? Тоді Вам до нас! Переконайтеся, що модернізовані книгозбірні надають цілу низку нових послуг, підлаштованих під потреби користувачів. дізнатися більше