Ми раді вітати Вас на нашому сайті. Тут Ви зможете дізнатись про основні соціально-економічні та суспільно-політичні події в житті району, ознайомитися з інформацією про діяльність районної державної адміністрації. Сподіваємось, що наш сайт стане для Вас корисним і цікавим!

  
Громадська рада
   
04.08.2017

УКРАЇНА

СОКАЛЬСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

3 серпня 2017 року м.Сокаль № 308

Про створення громадської ради

при Сокальській райдержадміністрації

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 року №996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики», постанови Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2014 року №688 «Про внесення зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 року № 996», враховуючи протокол Установчих зборів за участю інститутів громадянського суспільства для утворення громадської ради при Сокальській райдержадміністрації від 2 серпня 2017 року:

1.Затвердити склад громадської ради при Сокальській райдержадміністрації, що додається.

2.Затвердити Положення про громадську раду при Сокальській райдержадміністрації, що додається.

3.Контроль за виконанням розпорядження покласти на керівника апарату районної державної адміністрації В.Білець.

Голова районної державної

адміністрації Р.Н.ТОКАЙ

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови

райдержадміністрації

від 3 серпня 2017 року №308

СКЛАД

громадської ради при Сокальській райдержадміністрації

М.Яремчук -виконавчий директор Благодійного фонду "Карітас" - Сокаль, голова громадської ради;

В.Комбель -голова Сокальської молодіжної ГО "Центр громадських досліджень", заступник голови громадської ради;

Б.Шклянка -уповноважений представник профспілкового комітету КП "Сокальська районна друкарня", заступник голови громадської ради;

Ж.Журавінська -уповноважений представник ГО Львівська обласна організація «Комітет виборців України», секретар громадської ради.

Члени громадської ради:

Я.Піхоцький -уповноважений представник ГО громадський рух «Народний контроль»;

О.Пивоварчук -уповноважений представник ГО "Фонд суспільних ініціатив "МІСТ";

Л.Пузич -уповноважений представник первинної організації Національної Спілки Журналістів України при редакції газети "Голос з-над Бугу";

О.Михайловська -уповноважений представник "Молодіжний клуб інтелектуально- творчої ініціативи «Мрія»;

В.Гаврилов -голова Сокальської районної ГО «Егіда»;

А.Вавриньчук -голова РО «Ветеранів України»;

В.Огінський -голова Сокальської районної профспілкової організації працівників державних установ;

О.Кононова -голова Сокальської районної Асоціації інвалідів;

В.Притулко -уповноважений представник Асоціації рад Сокальщини;

Ю.Сорочук -уповноважений представник ГО «Фонд розвитку громад «Світанок»;

М.Ільницький -голова ГО Сокальська Спілка ветеранів Афганістану;

В.Когут -уповноважений представник ГО «Спілка учасників АТО Сокальського району та м.Червоноград».

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови

райдержадміністрації

від 3 серпня 2017 року №308

ПОЛОЖЕННЯ

про громадську раду

при Сокальській райдержадміністрації

1.Громадська рада при Сокальській райдержадміністрації є тимчасовим консультативно-дорадчим органом, утвореним для сприяння участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики.

2.У своїй діяльності громадська рада керується Конституцією та законами України, указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, а також Положенням про громадську раду, розробленим на основі Типового Положення про громадську раду, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 року №996 зі змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 8 квітня 2015 року №234.

Положення про громадську раду розробляється громадською радою та затверджується райдержадміністрацією.

3.Основними завданнями громадської ради є:

-сприяння реалізації громадянами конституційного права на участь в управлінні державними справами;

-здійснення громадського контролю за діяльністю райдержадміністрації;

-сприяння врахуванню райдержадміністрацією громадської думки під час формування та реалізації державної політики;

-проведення моніторингу дотримання прав і свобод громадян, поширення відповідної інформації.

4.Громадська рада відповідно до покладених на неї завдань:

1)готує та подає райдержадміністрації пропозиції до орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю;

2)готує та подає пропозиції щодо організації консультацій з громадськістю;

3)подає обов’язкові для розгляду пропозиції щодо підготовки проектів нормативно-правових актів з питань формування та реалізації державної політики у відповідній сфері, удосконалення роботи райдержадміністрації;

4)проводить відповідно до законодавства громадську експертизу діяльності райдержадміністрації та громадську антикорупційну експертизу проектів нормативно-правових актів, які розробляє райдержадміністрація;

5)здійснює громадський контроль за врахуванням райдержадміністрацією пропозицій та зауважень громадськості, забезпечення нею прозорості та відкритості своєї діяльності, доступу до публічної інформації, яка знаходиться у її володінні, а також дотриманням нею нормативно-правових актів, спрямованих на запобігання та протидію корупції;

6)інформує в обов’язковому порядку громадськість про свою діяльність, прийняті рішення та їх виконання на офіційному веб-сайті райдержадміністрації або через місцеві ЗМІ;

7)збирає, узагальнює та подає райдержадміністрації інформацію про пропозиції громадськості щодо вирішення питань, які мають важливе суспільне значення;

8)організовує публічні заходи для обговорення актуальних питань територіальної громади району;

9)готує та оприлюднює щорічний звіт про свою діяльність.

5.Громадська рада має право:

1)утворювати постійні та тимчасові робочі органи (правління, секретаріат, комітети, комісії, експертні групи тощо);

2)залучати до роботи ради працівників органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, представників вітчизняних та міжнародних експертних і наукових організацій, підприємств, установ та організацій (за згодою їх керівників), а також окремих фахівців (за згодою);

3)організовувати і проводити семінари, конференції, засідання, «круглі столи», громадські слухання, моніторингові та інші заходи (фокус-групи, анкетування, опитування);

4)отримувати в установленому порядку від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для забезпечення діяльності ради;

5)отримувати від органів виконавчої влади проекти нормативно-правових актів з питань, що потребують проведення консультацій з громадськістю;

6)запрошувати на засідання громадської ради посадових осіб органів виконавчої влади, місцевого самоврядування під час розгляду питань, що належать до їх компетенції.

Члени громадської ради мають право доступу в установленому порядку до приміщення, яке райдержадміністрація надає для роботи громадської ради (проведення засідань, нарад, зборів, тощо).

6.До складу громадської ради можуть бути обрані представники громадських об’єднань, релігійних, благодійних організацій, творчих спілок, професійних спілок та їх об’єднань, асоціацій, організацій роботодавців та їх об’єднань, недержавних засобів масової інформації (далі — інститути громадянського суспільства), які зареєстровані в установленому порядку і провадять діяльність на території України.

7.Склад громадської ради формується на установчих зборах шляхом рейтингового відкритого голосування за осіб, які особисто присутні на установчих зборах та кандидатури яких внесені інститутами громадянського суспільства, які працюють на території Сокальського району про що засвідчують установчі документи та інформація про проведену роботу. Кількісний склад громадської ради визначається установчими зборами та не може становити більш як 35 осіб. Строк повноважень складу громадської ради – два роки. До складу громадської ради може бути обрано не більше ніж по одному представнику від кожного інституту громадянського суспільства. Членство в громадській раді є індивідуальним.

8.Для формування складу громадської ради райдержадміністрація не пізніше ніж за 60 календарних днів до визначеної дати проведення установчих зборів утворює ініціативну групу з їх підготовки за участю інститутів громадянського суспільства (далі — ініціативна група).

Якщо при райдержадміністрації вже утворена громадська рада і її повноваження не були припинені достроково, то ініціативна група утворюється райдержадміністрацією не пізніше ніж за 60 календарних днів до закінчення її повноважень.

У такому разі кількісний та персональний склад ініціативної групи райдержадміністрація затверджує з урахуванням пропозицій громадської ради.

До складу ініціативної групи входять делеговані члени діючої громадської ради (якщо її повноваження не були припинені достроково), представники інститутів громадянського суспільства, які не представлені у складі громадської ради, представники райдержадміністрації.

Персональний склад ініціативної групи райдержадміністрація оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті протягом п’яти робочих днів з дня її утворення.

Не пізніше ніж за 45 календарних днів до проведення установчих зборів райдержадміністрації в обов’язковому порядку оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті та в інший прийнятний спосіб підготовлене ініціативною групою та погоджене з ним повідомлення про дату, час, місце, порядок проведення установчих зборів, порядок подання заяв для участі в установчих зборах, відомості про склад ініціативної групи та прізвище, ім’я, електронну адресу та номер телефону відповідальної особи.

Для участі в установчих зборах до ініціативної групи подається заява у довільній формі, підписана уповноваженою особою керівного органу інституту громадянського суспільства.

До заяви додаються:

-рішення, прийняте у порядку встановленому установчими документами інституту громадянського суспільства, про делегування для участі в установчих зборах представника, який одночасно є кандидатом на обрання до складу громадської ради;

-біографічна довідка делегованого представника інституту громадянського суспільства із зазначенням його прізвища, імені, по батькові, посади, місця роботи, посади в інституті громадянського суспільства, контактної інформації;

-копія виписки з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій та витяг із статуту (положення) інституту громадянського суспільства щодо цілей і завдань його діяльності, засвідчені в установленому порядку;

- інформація про отримання інститутом громадянського суспільства як володільцем бази персональних даних його членів згоди делегованого ним представника на обробку його персональних даних;

-інформація про результати діяльності інституту громадянського суспільства (відомості про проведені заходи, реалізовані проекти, виконані програми, друковані видання, подання інститутом громадянського суспільства відповідному органу письмових обґрунтованих пропозицій і зауважень з питань формування та реалізації державної політики у відповідній сфері та інформування про них громадськості тощо) протягом року до дня подання заяви (у разі, коли інститут громадянського суспільства працює менше року, — за період діяльності);

-відомості про місцезнаходження та адресу електронної пошти інституту громадянського суспільства, номер контактного телефону.

Приймання заяв для участі в установчих зборах припиняється за 30 календарних днів до їх проведення.

У разі виявлення невідповідності документів, поданих інститутом громадянського суспільства, встановленим цим Типовим положенням вимогам ініціативна група не пізніше ніж за 15 календарних днів до проведення установчих зборів письмово та в електронній формі інформує про це інститут громадянського суспільства з пропозицією щодо їх усунення протягом семи календарних днів.

За результатами перевірки документів, поданих інститутами громадянського суспільства, на відповідність встановленим цим Типовим положенням вимогам ініціативна група складає за сім календарних днів до проведення установчих зборів список кандидатів до складу громадської ради, які братимуть участь в установчих зборах, та список представників інститутів громадянського суспільства, яким відмовлено в участі в установчих зборах, із зазначенням підстави для відмови.

Підставами для відмови представнику інституту громадянського суспільства в участі в установчих зборах є:

-невідповідність документів, поданих інститутом громадянського суспільства, вимогам цього Типового положення;

-неусунення інститутом громадянського суспільства невідповідності поданих документів вимогам, встановленим цим Типовим положенням, у строк, визначений абзацом шістнадцятим цього пункту;

-невідповідність інституту громадянського суспільства або делегованого ним представника вимогам, встановленим пунктом 6 цього Типового положення;

-недостовірність інформації, що міститься в документах, поданих для участі в установчих зборах;

- відмова інституту громадянського суспільства від участі в установчих зборах шляхом надсилання ініціативній групі офіційного листа;

-перебування інституту громадянського суспільства, який делегував свого представника для участі в установчих зборах, у процесі припинення.

Список кандидатів до складу громадської ради, які братимуть участь в установчих зборах, та список представників інститутів громадянського суспільства, яким відмовлено в участі в установчих зборах, із зазначенням підстави для відмови, інформація про результати діяльності інститутів громадянського суспільства за останній рік, біографічні довідки делегованих ними представників, а також уточнена інформація про дату, час та місце проведення установчих зборів, погоджена з райдержадміністрацією, оприлюднюються не пізніше ніж за три робочих дні до проведення установчих зборів на офіційному веб-сайті райдержадміністрації та в інший прийнятний спосіб.

Під час проведення установчих зборів, які відкриває уповноважений представник ініціативної групи, з числа кандидатів до нового складу громадської ради обирається лічильна комісія, голова зборів, секретар, заслуховується інформація голови або іншого уповноваженого члена попереднього складу громадської ради про її діяльність, якщо така рада була утворена, а також обирається новий склад громадської ради.

Рішення установчих зборів оформляється протоколом, який складається протягом трьох робочих днів з моменту проведення установчих зборів, підписується головою та секретарем установчих зборів і подається райдержадміністрації.

Райдержадміністрація оприлюднює протокол установчих зборів на своєму офіційному веб-сайті та в інший прийнятний спосіб протягом трьох робочих днів з моменту його надходження.

9.Райдержадміністрація на підставі протоколу установчих зборів затверджує склад громадської ради і оприлюднює його на своєму офіційному веб-сайті та в інший прийнятний спосіб протягом трьох робочих днів з моменту затвердження.

10.Членство в громадській раді припиняється на підставі рішення громадської ради у разі:

-систематичної відсутності члена громадської ради на її засіданнях без поважних причин( більше ніж два рази підряд);

-надходження повідомлення від інституту громадянського суспільства за підписом керівника, якщо інше не передбачено його установчими документами, про відкликання свого представника та припинення його членства в громадській раді;

-скасування державної реєстрації інституту громадянського суспільства, представника якого обрано до складу громадської ради;

-неможливості члена громадської ради брати участь у роботі громадської ради за станом здоров’я, визнання його у судовому порядку недієздатним або обмежено дієздатним;

-подання членом громадської ради відповідної заяви;

-обрання члена громадської ради народним депутатом України, депутатом Верховної Ради Автономної Республіки Крим, або призначення на посаду в органі державної влади, органі влади Автономної Республіки Крим, органі місцевого самоврядування;

-набрання законної сили обвинувальним вироком щодо члена громадської ради;

-смерті члена громадської ради.

У разі припинення будь-якою особою членства у громадській раді її місце займає наступний за черговістю кандидат до складу громадської ради, який набрав найбільшу кількість голосів за результатами проведення рейтингового голосування на установчих зборах. Рішення про це приймається на найближчому засіданні громадської ради.

Зміни у складі громадської ради затверджуються розпорядженням райдержадміністрації на підставі протоколу засідання громадської ради. Райдержадміністрація оприлюднює відомості про такі зміни на своєму офіційному веб-сайті та в інший прийнятний спосіб протягом трьох робочих днів з моменту затвердження.

Якщо не менш як за один рік до закінчення повноважень громадської ради черговість для набуття в ній членства вичерпана та чисельність членів громадської ради становить менше половини від її загального складу, визначеного на установчих зборах, райдержадміністрація вживає заходів для доукомплектування складу громадської ради в порядку, встановленому цим Положенням для формування складу громадської ради.

101.Дострокове припинення діяльності громадської ради здійснюється у разі:

-коли засідання громадської ради не проводилися протягом двох кварталів;

-невиконання громадською радою без об’єктивних причин більшості заходів, передбачених річним планом її роботи;

-прийняття відповідного рішення на її засіданні;

-реорганізації або ліквідації райдержадміністрації.

Рішення про припинення діяльності громадської ради оформляється відповідним розпорядженням райдержадміністрації.

У разі припинення діяльності громадської ради з підстав, передбачених абзацами другим — четвертим цього пункту, райдержадміністрація утворює протягом 15 календарних днів відповідно до вимог пункту 8 цього Положення ініціативну групу з підготовки установчих зборів з метою формування нового складу громадської ради.

11.Громадську раду очолює голова, який обирається з числа членів ради на її першому засіданні шляхом рейтингового голосування.

Одна і та сама особа не може очолювати одночасно більш як одну громадську раду, утворену відповідно до вимог цього Положення.

Голова громадської ради має заступників, які обираються з числа членів ради шляхом рейтингового голосування.

Повноваження голови громадської ради припиняються за рішенням громадської ради у разі подання ним відповідної заяви, припинення його членства у раді, у разі висловлення йому недовіри громадською радою, а також у випадках, передбачених Положенням про громадську раду.

У разі припинення повноважень голови громадської ради до обрання нового голови його обов’язки виконує визначений рішенням громадської ради заступник голови громадської ради, якщо інше не передбачено її рішенням.

12.Голова громадської ради:

-організовує діяльність громадської ради;

-організовує підготовку і проведення її засідань, головує під час їх проведення;

-підписує документи від імені громадської ради;

-представляє громадську раду у відносинах з Кабінетом Міністрів України, центральними і місцевими органами виконавчої влади, об’єднаннями громадян, органами місцевого самоврядування, засобами масової інформації;

-може брати участь у засіданнях колегії Сокальської райдержадміністрації.

13.Основною формою роботи громадської ради є засідання, що проводяться у разі потреби, але не рідше ніж один раз на квартал. Позачергові засідання громадської ради можуть скликатися за ініціативою голови громадської ради, голови райдержадміністрації або однієї третини загального складу її членів. Повідомлення про скликання засідань громадської ради, у тому числі позачергових, доводяться до відома кожного її члена не пізніше двох робочих днів до їх початку, а також оприлюднюються на офіційному веб-сайті райдержадміністрації. Засідання громадської ради є правочинним, якщо на ньому присутні не менш як половина її членів. Засідання громадської ради проводяться відкрито. У засіданнях громадської ради може брати участь з правом дорадчого голосу голова райдержадміністрації, його заступники або інший уповноважений представник райдержадміністрації. За запрошенням голови громадської ради у її засіданнях можуть брати участь інші особи: представники депутатського корпусу, органів виконавчої влади, громадськості.

14.На засіданні громадської ради, яке проводиться за участю представників райдержадміністрації в I кварталі кожного року, обговорюється звіт про виконання плану її роботи за минулий рік та схвалюється підготовлений нею план на поточний рік.

Річний план роботи громадської ради та звіт про його виконання оприлюднюються на офіційному веб-сайті райдержадміністрації та в інший прийнятний спосіб.

15.Рішення громадської ради приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні. Рішення громадської ради мають рекомендаційний характер і є обов’язковими для розгляду райдержадміністрації.

Рішення райдержадміністрації, прийняте за результатами розгляду пропозицій громадської ради, не пізніше ніж у десятиденний строк після його прийняття в обов’язковому порядку доводиться до відома членів громадської ради та громадськості шляхом його оприлюднення на офіційному веб-сайті райдержадміністрації. Інформація про прийняте рішення має містити відомості про врахування пропозицій громадської ради або причини їх відхилення.

16.Установчі документи, склад громадської ради, протоколи засідань, прийняті рішення та інформація про хід їх виконання, а також інші відомості про діяльність громадської ради в обов’язковому порядку розміщуються на офіційному веб-сайті райдержадміністрації в рубриці “Громадська рада”.

17.Забезпечення громадської ради приміщенням, засобами зв’язку, створення умов для роботи ради та проведення її засідань здійснює райдержадміністрація.

18.Внесення змін і доповнень до даного Положення може здійснюватися та затверджуватися на засіданнях громадської ради більшістю голосів.

19.Громадська рада має бланк із своїм найменуванням.

20.Члени громадської ради можуть мати посвідчення.Діяльність Президента України:

14.08.2019
Володимир Зеленський проведе переговори з Прем’єр-міністром Ізраїлю   далі »

13.08.2019
Президент спростив процедуру набуття громадянства України для окремих категорій громадян РФ   далі »

12.08.2019
Жодні «схеми» не допоможуть уникнути відповідальності – Президент про боротьбу з незаконним видобутком бурштину   далі »

09.08.2019
Володимир Зеленський зустрівся з представниками кримськотатарського народу   далі »

08.08.2019
Ми обов’язково скористаємося своїм шансом змінити країну – Володимир Зеленський на бізнес-форумі у Стамбулі   далі »

Останні новини краю:

14.08.2019
Створено ініціативну групу з підготовки та проведення установчих зборів   далі »

13.08.2019
Відбулося засідання комісії з питань захисту прав дитини   далі »

12.08.2019
Сокальщина готується до фестивалю “Гута Fest”   далі »

07.08.2019
В районі розпочато підготовку до відзначення Дня незалежності України   далі »

06.08.2019
Мистецькі колективи Сокальського району відвідали Яворівський полігон   далі »

05.08.2019
В селі Тартаків завершився волонтерський табір-резиденція   далі »

02.08.2019
Відбулося позачергове засідання районної комісії ТЕБ та НС   далі »

01.08.2019
Відбулась нарада - семінар з головами та секретарями місцевих рад   далі »

01.08.2019
Засідав оргкомітет з проведення фестивалю «Гута FEST» та Днів добросусідства   далі »

29.07.2019
Святкування дня села Домашів   далі »


Новини Львівської ОДА:

14.08.2019
В області відбудеться міжнародний круглий стіл «20 років співпраці ГО «ДОРОГА»-Фонд ім.Стефана Баторого. Україна-Польща»   далі »

14.08.2019
На Львівщині зменшилась кількість захворюваності на туберкульоз   далі »

14.08.2019
Нарахування за податок на прибуток зросли на 106 млн грн   далі »

14.08.2019
Ветеринарів привітали із професійним святом   далі »

14.08.2019
Підприємців Львівщини запрошують взяти участь в ділових переговорах з чеськими компаніями   далі »

 
Відповідальні особи за протидію домашньому насильству
Про житлові субсидії
Про легалізацію та детінізацію
заробітної плати

22.03.2019
Щодо легального оформлення трудових відносин


03.07.2018
"Повідомити про незадекларовану працю" (форма подачі інформації про незадекларовану працю)


06.06.2017
Інформаційні матеріали ГУ Держпраці у Львівській області щодо легального працевлаштування - інформація для роботодавців та інформація для працівників


30.05.2017
На Львівщині стартував пілотний проект Міжнародної організації праці


26.04.2017
Неукладений трудовий договір – соціально незахищений працівник.
Як правильно приймати працівників на роботу?


23.03.2017
Що потрібно знати про зарплату?


27.01.2017
Інформаційна листівка для населення "Тільки офіційне оформлення трудових відносин забезпечує найманому працівникові підтвердження трудового та страхового стажу, державні гарантії й соціальний захист, передбачені законодавством"


27.01.2017
До уваги роботодавців !


27.01.2017
Міні–листівка для роботодавців


26.01.2017
Буклет Львівської обласної державної адміністрації   

Корисні посиланняПлакати


Сокальський район

розташований на крайній півночі Львівської області, межуючи на півночі з Іваничівським та на північному сході з Горохівським районами Волинської обл., на сході з Радехівським, на південному сході з Кам'янко-Бузьким та на півдні з Жовківським районами Львівської області. На заході Сокальський район межує із Люблінським воєводством Республіки Польща.


Контакти: Сокальська РДА, 80000, м.Сокаль, вул.А.Шептицького, 26, тел.(03257) 720-10, E-mail: sokalrda@loda.gov.ua

Що цікавого в районі:

Не знаєте, що таке сучасна бібліотека? Тоді Вам до нас! Переконайтеся, що модернізовані книгозбірні надають цілу низку нових послуг, підлаштованих під потреби користувачів. дізнатися більше